Metsavarud

Faktid

Eesti metsavarude kohta kogutakse infot usaldusväärsel meetodil

Igal aastal viib Keskkonnaagentuur Eesti metsades läbi uuringu nimega SMI – statistiline metsainventuur. Selle kaudu saadakse infot meie metsade tervisest, varudest ja raietest. Andmeid kogutakse nii ajutistelt kui ka püsivatelt mõõtmisaladelt, mida on Eestis kokku umbes 4000. Tartu Ülikooli matemaatilise statistika instituudi teadurid on oma esialgse hinnangu põhjal öelnud, et selliselt kogutud metsastatistika on usaldusväärne […]

Mets ei saa otsa

Eesti asub metsavööndis ja inimtegevuse lakkamisel suur osa harimata maid kattub aja jooksul metsaga (looduslik metsastumine). Just tänu harimata põllu- ja rohumaade metsastumisele on Eestis metsa pindala pidevalt kasvanud. 1927. aastal oli Eesti metsamaa pindala vaid 20,5% vabariigi kogupindalast. Viimase 25 aasta jooksul on metsa pindala kasvanud 3900 km2 võrra, mis on sama palju, kui […]

Eesti on metsarikas maa – üle poole meie maismaast on kaetud metsaga

Metsade pindala ja tagavara on viimase poolsajandi jooksul oluliselt suurenenud. Eestis kasvab mets umbes 2,3 mln hektaril, mis moodustab 51,3% kogu Eesti pindalast. Eestis on kaitsava metsa osakaal jõudnud 30,3 protsendini, ülejäänud on majandusmets. Enimlevinud puuliigid on mänd, kask ja kuusk.

MTÜ Eesti Metsaselts

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad