Eesti metsaseadus kohaselt loetakse metsamaaks sellist maad, mis vastab vähemalt ühele kahest nõudest: 1) maa, mis on metsamaa kõlvikuna kantud maakatastrisse või 2) maa, mille suurus on vähemalt 0,1 hektarit, millel kasvavad puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 meetrit, puuvõrade liitusega vähemalt 30%.

Eesti metsamaa pindala 2020. a seisuga on 2,32 miljonit hektarit, mis moodustab 51,3% kogu Eesti pindalast.

Metsa mõiste on aja jooksul muutunud, mis muudab erinevatest allikatest või ajast pärit andmete võrdlemise keeruliseks ja nõuab enamat kui pelgalt numbrite võrdlemist.

Metsavarude hindamisel on esikohal järgmised mõisted: metsasus, metsamaa pindala, metsa tagavara, juurdekasv, koosseis, vanuseline struktuur ning muud metsi iseloomustavad tunnused. Lisaks püütakse metsi ja metsandust iseloomustada ka teistsuguste näitajate abil – nii võetakse vaatluse alla metsa biomass ja süsinikuvaru, metsaomandi struktuur, sertifitseeritud mets, metsamajandamiskavade alusel majandatav mets, kaitstavate metsade ja puiduvarumiseks kasutatava metsa osakaal, metsakahjustused, raiete maht, tööhõive metsasektoris, metsast saadavate toodete ja teenuste kasutamine, ohustatud liikide arv jmt. Seega vaadeldakse nii metsa levikut, seisundit ja struktuuri kui ka metsavarudest sõltuva inimtegevuse ulatust ja mõju metsadele.

Faktid

Eesti metsavarude kohta kogutakse infot usaldusväärsel meetodil

Igal aastal viib Keskkonnaagentuur Eesti metsades läbi uuringu nimega SMI – statistiline metsainventuur. Selle kaudu saadakse infot meie metsade tervisest, varudest ja raietest. Andmeid kogutakse nii ajutistelt kui ka püsivatelt mõõtmisaladelt, mida on Eestis kokku umbes 4000. Tartu Ülikooli matemaatilise statistika instituudi teadurid on oma esialgse hinnangu põhjal öelnud, et selliselt kogutud metsastatistika on usaldusväärne […]

Mets ei saa otsa

Eesti asub metsavööndis ja inimtegevuse lakkamisel suur osa harimata maid kattub aja jooksul metsaga (looduslik metsastumine). Just tänu harimata põllu- ja rohumaade metsastumisele on Eestis metsa pindala pidevalt kasvanud. 1927. aastal oli Eesti metsamaa pindala vaid 20,5% vabariigi kogupindalast. Viimase 25 aasta jooksul on metsa pindala kasvanud 3900 km2 võrra, mis on sama palju, kui […]

Eesti on metsarikas maa – üle poole meie maismaast on kaetud metsaga

Metsade pindala ja tagavara on viimase poolsajandi jooksul oluliselt suurenenud. Eestis kasvab mets umbes 2,3 mln hektaril, mis moodustab 51,3% kogu Eesti pindalast. Eestis on kaitsava metsa osakaal jõudnud 30,3 protsendini, ülejäänud on majandusmets. Enimlevinud puuliigid on mänd, kask ja kuusk.

Infograafikud

Videod

MTÜ Eesti Metsaselts

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad