Raiejärgne süsiniku sidumise taastumine sõltub otseselt õigeaegsest ja kvaliteetsest metsauuendamisest

Olulisemate raieviiside lühiajalist mõju metsaökosüsteemide süsinikuringele on uurinud Kristiina Aun oma 2021. aasta doktoritöös.

Doktoritööst selgus, et lageraie järel on süsiniku sidumise negatiivne bilanss (olukord, kus süsinikku paisatakse õhku rohkem kui seotakse) seotud puude madala tootlikkusega. Leiti, et süsinikubilansi seisukohalt ei ole eriliselt vahet, kas tegemist on lageraielangi või vana metsaga, sest nende süsinikubilansid on sarnased. Seega on oluline raiutud alade kiire taasmetsastamine selleks, et ala süsinikubilanss taas positiivseks muuta.

Peale selle uuriti doktoritöös ka harvendusraiete mõju metsa süsiniku sidumise võimele. Jõuti järeldusele, et raie järel küll vähenes lühiajaliselt puistute süsiniku tagavara ja puude süsiniku sidumise võime, kuid see ei muutnud ökosüsteemi süsinikubilanssi siiski negatiivseks ehk mets suutis peale harvendusraiet siduda rohkem süsinikku kui seda õhku paisati. Harvendusraiete puhul on oluline kasutada mõõdukat raiekraadi (raie käigus välja raiutavate puude hulk) selleks, et mitte muuta metsa raiejärgselt süsinikku heitvaks ökosüsteemiks.

MTÜ Eesti Metsaselts

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad