ÜRO kliimateadlaste raport: Metsandus aitab leevendada kliimakriisi

30.09.2019

Metsi targalt majandades ja puidust pikaajalisi tooteid valmistades aitame leevendada kliimamuutusi, ütleb ÜRO rahvusvaheliste kliimateadlaste IPCC* raport. Raporti kohaselt aitab metsade jätkusuutlik kasutamine säilitada metsa süsinikuvaru ja suurendab süsiniku sidumist.

IPCC juht Hoesung Lee on toonud välja, et rohkem oleks vaja kasutada pikaajalisi puidust tooteid. Ta lisas: “Sel moel jääb õhust puudesse seotud süsinik sinna pikemaks ajaks pidama“. Puidu kasutamine näiteks betooni, raua või põlevkivi asemel vähendab nende toodetega seotud süsiniku jalajälge.

IPCC raportis on jätkusuutlik metsamajandamine defineeritud järgmiselt: metsade ja metsamaa haldamine ja kasutamine viisil ja ulatuses, mis säilitab nende bioloogilise mitmekesisuse, taastumisvõime ning potentsiaali täita vajalikke ökoloogilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid eesmärke teisi ökosüsteeme kahjustamata. Seda nii kohalikul, riiklikul kui globaalsel tasandil.

Kas Eesti vastab sellisele jätkusuutlikku metsamajandamise standardile? Sellele on vastuse andnud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni teadus- ja tehnoloogianõukogu aseesinanine ja kliimateadlane Dr Annela Anger-Kraavi: “Eesti metsamajandus on suures osas jätkusuutlik. Eesti metsa tagavara juurdekasv on suurem, kui teda raiutakse ning veerand Eesti metsast on vähem või rohkem kaitse all – need on suurepärased näitajad,” sõnab Anger-Kraavi. “Oluline on üksteisest eristada uuendusraiet (nn lageraie) ja raadamist. Metsa uuendusraie järel jääb maakasutuse eesmärgiks jätkuvalt metsa kasvatamine, maapind valmistatakse ette uue metsa kasvuks. Raadamine tähendab senise metsamaa kasutuselevõttu muuks otstarbeks,” selgitab Anger-Kraavi.

Raport toob välja, et jätkusuutlik metsamajandamine võimaldab kogukonnale pikaajalist elatusallikat, säilitab metsa bioloogilist mitmekesisust ja taastumisvõimet ning vähendab metsamaa kasutamise tõenäosust mittemetsanduslikel eesmärkidel (nt põllu- või elamumaaks).

Samas võivad vaid metsavarude kasvatamisele suunatud strateegiad endaga kaasa tuua ka negatiivseid kõrvalmõjusid. Raporti kohaselt võivad sellised strateegiad põhjustada liigirikkuse langust ja vähendada metsade vastupanuvõimet loodusõnnetustele. Seejuures on oluline leida erinevate metsandusstrateegiate vahel kompromiss. Ühest küljest kanname vastutust selle eest, et süsinikuvarusid ja süsiniku sidumist suurendada, kuid seejuures peame tagama liigirikkuse säilimise.

*IPCC ehk Valitsustevaheline Kliimamuutuste Nõukogu on ÜRO egiidi all tegutsev teaduslik organisatsioon, mis avaldab regulaarselt kliimamuutuste hinnangute aruandeid.

Autor: Eesti Metsaselts

MTÜ Eesti Metsaselts

Toompuiestee 24
10149 Tallinn
metsaselts@metsaselts.ee
fb.com/metsainfo

Toetajad